J-Map for Server
นี้
เป็นการพัฒนาต่อ
ยอดจากโปรแกรม J-Map ของอำเภอ
ระโนด ซึ่งใช้งานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนที่
และระบบทะเบียนรายงาน เพื่อให้ J-map สามารถใช้งานได้บน Server
Datacenter จึงพัฒนาต่อเพื่อใช้ใน
ระดับอำเภอต่อไป..

ขอบคุณ GIS for JHCIS ที่เป็นกรณี
ศึกษาในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศสุขภาพทางภูมิศาสตร์