หน้าแรก
สรุปการตรวจ 5 ด้าน (MOU)
 
 
   
เลือก เดือน : พ.ศ.
   
     
 
 
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
รหัส สถานบริการ 43 แฟ้ม
ทันเวลา ครบถ้วน เชื่อมโยง ปัจจุบัน ครอบคลุม สรุป 5 ด้าน
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต
09503 รพ.สต.เปียน
09504 รพ.สต.บ้านเก่า
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน
09506 รพ.สต.บ้านนากัน
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง
09509 รพ.สต.บ้านคูหา
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ
10632 รพ.สต.หาดทราย
11391 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
24646 PCU สะบ้าย้อย 1
24647 PCU สะบ้าย้อย 2
ประมวลผลเมื่อ
*** หมายเหตุ ***
1. ทันเวลา : ระยะเวลาในการส่งข้อมูลจากเครื่องหน่วยบริการเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย DATACENTER ของอำเภอ ภายใน 7 วัน
         (ราย record ทุกแฟ้ม โดยแฟ้มสะสมคิดจากข้อมูลทั้งหมด ส่วนแฟ้มอื่น ๆ คิดเฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน)
2. เชื่อมโยง : เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลกับทุกแฟ้มผ่านเลขบัตรประชาชน (ราย record ทุกแฟ้ม โดยแฟ้มสะสมคิดจากข้อมูลทั้งหมด ส่วนแฟ้มอื่น ๆ คิดเฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน )
3. ครบถ้วน : คิดจำนวนข้อมูลในเครื่องหน่วยบริการกับเครื่องแม่ข่าย DATA CENTER (คิดทุกแฟ้ม)
4. ปัจจุบัน : ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของการบันทึกข้อมูล คิดจากข้อมุลล่าสุดเทียบกับวันที่ระบบประมวลผล
        (7 วัน สำหรับแฟ้มให้บริการ / 30-45 วันสำหรับ F43_PROCEDURE_IP,F43_DIAGNOSIS_IP)
5. ครอบคลุม : ความครอบคลุมของแฟ้มที่ผ่านการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันทั้งหมด