เมนู
สรุปการตรวจ MOU ปีงบประมาณ 2558
 
 
   
เลือก เดือน : พ.ศ.
   
     
 
 
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
ตารางสรุปผลการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ระดับอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2566
รหัส
สถานบริการ
43 แฟ้ม
ประชากร
สรุปรวม
ทันเวลา เชื่อมโยง ครบถ้วน ปัจจุบัน ครอบคลุม คุณภาพ ความซ้ำซ้อน
ประมวลผลเมื่อ

*** หมายเหตุ ***


1. ทันเวลา : ระยะเวลาในการส่งข้อมูลจากเครื่องหน่วยบริการเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย DATACENTER ของอำเภอ ภายใน 7 วัน
         (ราย record ทุกแฟ้ม โดยแฟ้มสะสมคิดจากข้อมูลทั้งหมด ส่วนแฟ้มอื่น ๆ คิดเฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน)
2. เชื่อมโยง : เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลกับทุกแฟ้มผ่านเลขบัตรประชาชน (ราย record ทุกแฟ้ม โดยแฟ้มสะสมคิดจากข้อมูลทั้งหมด ส่วนแฟ้มอื่น ๆ คิดเฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน )
3. ครบถ้วน : คิดจำนวนข้อมูลในเครื่องหน่วยบริการกับเครื่องแม่ข่าย DATA CENTER (คิดทุกแฟ้ม)
4. ปัจจุบัน : ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของการบันทึกข้อมูล คิดจากข้อมุลล่าสุดเทียบกับวันที่ระบบประมวลผล
        (7 วัน สำหรับแฟ้มให้บริการ / 30-45 วันสำหรับ F43_PROCEDURE_IP,F43_DIAGNOSIS_IP)
5. ครอบคลุม : ความครอบคลุมของแฟ้มบริการที่จะต้องมีข้อมูลการให้บริการทุก ๆ เดือน
6. คุณภาพประชากร : คุณภาพของข้อมูลในแฟ้ม Person (รายละเอียดการตรวจสอบสามารถดูได้จากเมนู Validate)
7. ความซ้ำซ้อน : ความซ้ำซ้อนของข้อมุลประชากรในแฟ้ม Person (รายละเอียดการตรวจสอบสามารถดูได้จากเมนู validate)