จำนวนข้อมูล อำเภอ :
  วันที่ปรับปรุง
     เปรียบเทียบข้อมูล Server-Client
     การส่งข้อมูลอัตโนมัติวันนี้  ข้อมูลในตาราง Store
 
 รายงานการส่งข้อมูล ของเครื่องลูกข่าย   ระบบประมวลผลรายงาน   ข้อมูลไม่ได้ส่งจังหวัด   จำนวนข้อมูล 43 แฟ้ม
 
 วันที่  21   มิถุนายน  2567