จำนวนข้อมูล อำเภอ :
  วันที่ปรับปรุง
     เปรียบเทียบข้อมูล Server-Client
     การส่งข้อมูลอัตโนมัติวันนี้  ข้อมูลในตาราง Store
 
 รายงานการส่งข้อมูล ของเครื่องลูกข่าย  ระบบประมวลผลรายงาน  ข้อมูลไม่ได้ส่งจังหวัด
 
 วันที่  02   มิถุนายน  2566