02 June 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (ในผู้ป่วยนอก)  
          2. รายงานการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (ในผู้ป่วยใน)  
          3. รายงานค่าใช้จ่ายในการใช้ยาในหน่วยบริการผู้ป่วยนอก  
          4. รายงานค่าใช้จ่ายในการใช้ยาในหน่วยบริการผู้ป่วยใน