01 April 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังแยกตามโรค (แยกรายสถานบริการ)  
          2. รายงานสัดส่วนผู้ป่วยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงระหว่างหน่วยบริการกับ รพ.  
          3. รายงานสัดส่วนผู้ป่วยเฉพาะโรคเบาหวานระหว่างหน่วยบริการกับ รพ.  
          4. รายงานสัดส่วนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานระหว่างหน่วยบริการกับ รพ.  
          5. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน  
          6. รายงานความครอบคลุมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง(แยกรายสถานบริการ)  
          7. รายงานความครอบคลุมการคัดกรองโรคเบาหวาน (แยกรายสถานบริการ)  
          8. รายงานปิงปองจราจร 7 สี โรคเบาหวาน (แยกรายสถานบริการ)  
          9. รายงานปิงปองจราจร 7 สี โรคความดันโลหิตสูง (แยกรายสถานบริการ)  
          10. รายงานจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
          11. รายงานจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
          12. รายงานจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังที่ได้รับการวินิจฉัยและส่งต่อ  
          13. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการตรวจ Total Cholesterol  
          14. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการตรวจ LDL  
          15. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ microalbumin  
          16. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c  
          17. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ FBS  
          18. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับยาแอสไพริน  
          19. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน แยกตามกลุ่ม  
          20. จำนวนและร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง  
          21. จำนวนและร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองโรคเบาหวาน  
          22. จำนวนและร้อยละความครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง  
          23. จำนวนและร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้  
          24. จำนวนและร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดได้ (HbA1C<7.00)  
          25. จำนวนและร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ (FBS/DTX)