21 June 2024
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก  
          2. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม  
          3. รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  
          4. รายงานการคัดกรองมะเร็งเต้านม (แยกรายสถานบริการ)  
          5. รายงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (แยกรายสถานบริการ)  
          6. จำนวนและร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก  
          7. จำนวนและร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม