02 June 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงาน ๑๒ กลุ่มโรคจิตเวช (ผู้ป่วยนอก)  
          2. รายงาน ๑๒ กลุ่มโรคจิตเวช (ผู้ป่วยใน)  
          3. รายงานการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL)  
          4. รายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  
          5. รายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (เฉพาะรายที่วินิจฉัย F32-F39 และ F341)