21 June 2024
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลประชากร  
          2. รายงานตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลวัคซีน  
          3. รายงานตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโรคเรื้อรัง  
          4. รายงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลประชากร  
          5. รายงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลวัคซีน  
          6. รายงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลโรคเรื้อรัง  
          7. รายงานการตรวจสอบการให้บริการผู้ป่วยนอก