02 June 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  
          2. รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
          3. รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ส่วนสูงเทียบน้ำหนัก  
          4. รายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ที่มีรูปร่าง Perfect  
          5. รายงานร้อยละของประชากร ที่มีภาวะอ้วน (ค่า BMI)  
          6. รายงานร้อยละของประชากร ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (ค่ารอบเอว)  
          7. รายงานผู้พิการได้รับสวัสดิการทางการแพทย์  
          8. รายงานการคัดกรองข้อเข่าเสื่อม  
          9. รายงานความครอบคลุมการวางแผนครอบครัว  
          10. รายงานพัฒนาการเด็ก