01 April 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานความครอบคลุมการคลอดบุตร (แยกรายสถานบริการ)  
          2. รายงานหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก  
          3. รายงานการคลอดบุตร  
          4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์  
          5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
          6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์  
          7. ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด