02 June 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานผลอัตราความครอบคลุมวัคซีนชั้นพื้นฐานเด็กครบ 1 ปีและหญิงมีครรภ์  
          2. รายงานผลอัตราความครอบคลุมวัคซีนชั้นพื้นฐานเด็กครบ 2 ปี  
          3. รายงานผลอัตราความครอบคลุมวัคซีนชั้นพื้นฐานเด็กครบ 3 ปี  
          4. รายงานผลอัตราความครอบคลุมวัคซีนชั้นพื้นฐานเด็กครบ 5 ปี  
          5. รายงานวัคซีนรณรงค์