02 June 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยนอก  
          2. รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยใน  
          3. รายงานการประคบด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยนอก  
          4. รายงานการประคบด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยใน  
          5. รายงานการรักษาแพทย์แผนไทยด้วยวิธีทับหม้อเกลือ ผู้ป่วยนอก  
          6. รายงานการรักษาแพทย์แผนไทยด้วยวิธีทับหม้อเกลือ ผู้ป่วยใน  
          7. รายงานการให้บริการหัตถการแผนไทย 20 อันดับแรก  
          8. รายงานค่าใช้จ่ายในการใช้ยาสมุนไพร  
          9. รายงานการนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยนอก  
          10. รายงานการนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยใน