21 June 2024
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. จำนวนผู้ป่วยในตามวันDischarge แยกตามสิทธิ  
          2. จำนวนผู้ป่วยในตามวันAdmit แยกตามสิทธิ  
          3. จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต  
          4. อันดับโรคผู้ป่วยใน  
          5. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน  
          6. รายงานกลุ่มโรค 505  
          7. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของสถานบริการสุขภาพ  
          8. รายงานอัตราครองเตียง , CMI , RW  
          9. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของสถานบริการสุขภาพ แยกตามกลุ่ม MDC