02 June 2023
 
 
 
 
 
  ระบบรายงาน
          1. รายงานจำนวนการส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัด  
          2. รายงานจำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกจังหวัด  
          3. รายงาน ๑๐ อันดับโรค ที่ส่งต่อผู้ป่วย  
          4. รายงาน ๕ สาเหตุ การส่งต่อผู้ป่วย  
          5. รายงานจำนวนการส่งต่อผู้ป่วยแยกตามสิทธิการรักษา  
          6. รายงานส่งต่อ